RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKATA ŁUKASZA DUBICKIEGO
dotyczących klientów - osób fizycznych

1.     Administratorem danych osobowych jest Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka z siedzibą  w Warszawie (00-764 Warszawa) przy ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 76, posiadająca NIP: 7431832743 oraz REGON: 280623899 (zwana dalej: „Administratorem”).

2.     Administrator, przetwarza dane osobowe w celu:

2.1.   Zawarcia umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i f) RODO w przypadku, gdy w związku z prowadzoną sprawą Administratorowi przekazane zostały dane szczególnych kategorii;

2.2.   Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych, takich jak archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem spraw lub dokumentów będących podstawą ustalenia podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2.3.   Przekazywania Państwu informacji o zmianach w prawie, najnowszym orzecznictwie oraz decyzjach administracyjnych, związanych z prowadzonymi na Państwa rzecz sprawami – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2.4.   Kontaktów z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO.

3.     W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy polegające na utrzymaniu więzi ze swoimi klientami, dążeniu do rozwoju Kancelarii Administratora.

4.     Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych mogą być banki, podmioty dostarczające Administratorowi usługi księgowe, informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej oraz organy administracji publicznej.

5.     Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich. W przypadku, gdyby świadczenie usług prawnych wymagało przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, Administrator podejmie odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

6.     Administrator przechowuje dane osobowe przez okres:

6.1.   10 lat od dnia zakończenia postępowania – w przypadku, gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym, administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;

6.2.   5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku dokumentów związanych z płatnościami dotyczącymi usług świadczonych przez Administratora;

6.3.   w pozostałych przypadkach – do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

7.     Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

8.     Osoby, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO maja prawo również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

9.     Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  Podanie danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora nie stanowi obowiązku ustawowego, niemniej jednak ich podanie jest konieczne do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy, może ono być również niezbędne do wykonania lub należytego wykonania umowy.

11.  Dane osobowe przekazane Administratorowi nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w celu skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym dokumencie należy kontaktować się z Administratorem w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: kancelaria@dwadwokaci.com lub telefonicznie pod numerem +48 (22) 646 22 80.


 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKATA ŁUKASZA DUBICKIEGO
dotyczących reprezentantów, pracowników, współpracowników, zleceniobiorców kontrahentów Kancelarii adwokata Łukasza Dubickiego

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych jest Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka  z siedzibą  w Warszawie (00-764 Warszawa) przy ul. Jana III Sobieskiego, posiadająca NIP: 7431832743 oraz REGON: 280623899 (zwana dalej: „Administratorem”)

2.     Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez kontrahenta Administratora, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą, w związku z wykonywaniem umowy handlowej zawartej pomiędzy Administratorem oraz podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą.

3.     Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące wykonywanego zawodu lub pracy, stanowisko pracy, nazwa firmy.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które Administrator uważa zawarcie, realizację oraz weryfikację umowy z kontrahentem, którego jesteś reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą, w szczególności w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy, komunikacji między stronami.

5.     Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii zwykłych.

6.     Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych mogą być podmioty dostarczające Administratorowi pocztę elektroniczną oraz świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe i informatyczne.

7.     Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich. W przypadku, gdyby świadczenie usług prawnych wymagało przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, Administrator podejmie odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

8.     Administrator przechowuje dane osobowe przez okres:

8.1.   5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku dokumentów związanych z płatnościami dotyczącymi usług świadczonych przez Administratora;

8.2.   w pozostałych przypadkach – do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

9.     Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania od Administratora: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodleganiu decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

10.  Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  Dane osobowe przekazane Administratorowi nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12.  Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są informacje pozyskane od kontrahenta Administratora, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą.

13.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w celu skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym dokumencie należy kontaktować się z Administratorem w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: kancelaria@dwadwokaci.com lub telefonicznie pod numerem +48 (22) 646 22 80.