Ubezpieczenia

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną branży ubezpieczeń oraz zagadnień związanych z prawem ubezpieczeniowym. Nasi prawnicy legitymują się wieloletnią współpracą przy stałej, bieżącej obsłudze kluczowych Klientów z sektora finansów i ubezpieczeń, w tym jednego z największych ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku.

Powyższa praktyka pozwoliła nam na wszechstronne poznanie specyfiki działalności firm ubezpieczeniowych, prawa ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia sporów sądowych z udziałem ubezpieczycieli oraz obsługi procedur związanych z prawem ubezpieczeniowym na tle realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki znajomości mechanizmów funkcjonowania firm z branży ubezpieczeniowej oraz praktyki prowadzenia spraw przeciwko ubezpieczycielom, jesteśmy w stanie możliwie najpełniej zrozumieć potrzeby Klientów i wychodząc im naprzeciw, zagwarantować usługi na najwyższym poziomie. Gruntowna wiedza i bogate doświadczenie w tym obszarze pozwalają nam na szybkie działanie, zapewniające maksymalną ochronę i ograniczenie ryzyk. 

Mamy świadomość, że w dzisiejszych czasach każdy przedsiębiorca korzysta z produktów ubezpieczeniowych i zawiera liczne umowy w tym zakresie. W procesie inwestycyjnym współpraca z ubezpieczycielem jest wymagana chociażby do ubezpieczenia kontraktu czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Niejednokrotnie jednak procedury związane z uzyskaniem zgodnego z kontraktem i wymaganiami inwestora ubezpieczenia, czy wyegzekwowaniem należnego odszkodowania są zawiłe i pełne niejasności. Z sukcesami reprezentujemy zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe jak i osoby ubezpieczone w sprawach przeciwko ubezpieczycielom.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Doświadczenie prawników Kancelarii przy obsłudze towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje  tworzenie i opiniowanie produktów ubezpieczeniowych, ogólnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia i reasekuracji, projektów wewnętrznych regulaminów i instrukcji.

Dokonujemy analiz prawa w obszarze działalności ubezpieczeniowej oraz prognozowanych zmian w ustawodawstwie. Tworzymy i dostosowujemy do aktualnego stanu prawnego wewnętrzne akty prawne, regulaminy, statuty i inne dokumenty.

Zapewniamy bieżącą obsługę organów zarządzających w tym. m.in. w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, przygotowywaniu i koordynowaniu pod względem formalno-prawnym posiedzeń organów zarządzających.

Specjalizujemy się w obsłudze procesów likwidacyjnych począwszy od opiniowania zasadności zgłaszanych roszczeń, prognozowania powodzenia ewentualnego procesu oraz szacowania czy i w jakim stopniu ubezpieczony utrzyma się ze zgłaszanym roszczeniem, poprzez prowadzenie wewnętrznej procedury związanej z likwidacją szkody i opiniowanie korespondencji w toku postępowania likwidacyjnego, opracowywanie strategii prowadzenia sporu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii procesowej, reprezentacji ubezpieczyciela w postępowaniach sądowych wszystkich instancji, a w razie zaistnienia ku temu solidnych podstaw rekomendacji co do zasadności zawarcia ugody, prowadzenia negocjacji ugodowych, przygotowania treści ugody i prowadzenia procedury zmierzającej do jej zawarcia.

Spory z udziałem ubezpieczycieli

Prowadzimy wymagające, nietypowe sprawy, które wymagają specjalistycznej wiedzy, dużego doświadczenia procesowego i umiejętności tworzenia skomplikowanych strategii prowadzenia sporów i procesów. Szanujemy i uwzględniamy w nich Państwa założenia biznesowe i wewnętrzne procedury.

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu symultanicznym szeregiem spraw likwidacyjnych, procesowych i egzekucyjnych. Prowadzimy windykację należności, odzyskujemy długi, zarówno na etapie przedsądowym, w toku postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego oraz po jego uzyskaniu. Monitorujemy powierzone nam sprawy, na bieżąco raportując ich przebieg, aktualny stan oraz prognozowaną skuteczność.

Nasza praktyka procesowa związana z prowadzeniem sporów sądowych z udziałem ubezpieczycieli, tj. zarówno w ich imieniu jak i po przeciwnej do firm ubezpieczeniowych stronie procesowej, obejmuje procesy o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, w związku z wystąpieniem szkód rzeczowych i na osobie, ze szczególnym uwzględnieniem szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi oraz obsługę roszczeń regresowych.


Doświadczenia projektowe

  • Pracowaliśmy m.in. dla TU Compensa S.A., TU Warta S.A. oraz STU Ergo Hestia  S.A., prowadząc dla nich kilkaset spraw procesowych i egzekucyjnych.
  • Przez kilka lat uczestniczyliśmy w stałej, bieżącej obsłudze kilku towarzystw ubezpieczeniowych, w tym jednego z największych ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku, w konsekwencji czego legitymujemy się doskonałą znajomością specyfiki branży ubezpieczeniowej.
  • Prawnik Kancelarii opiniował Ogólne Warunki Umów pod kątem znajdujących się w nich klauzuli abuzywnych.
  • Partner i prawnicy Kancelarii obsługiwali i zarządzali powtarzalnymi, masowymi sprawami procesowymi z udziałem ubezpieczycieli, zapewniając odpowiednią infrastrukturę systemową do sprawnej wymiany korespondencji oraz raportowania o postępach prac, bezpośrednio do osób decyzyjnych.
  • Partner Kancelarii prowadził proces, w którym ubezpieczyciel wystąpił z regresem do Klienta Kancelarii. Początkowa wartość roszczenia zgłaszanego przez ubezpieczyciela oscylowała na poziomie 4,5 mln złotych, na etapie postępowania przed sądem II instancji zmalała do 1,9 mln złotych.
  • Prawnicy Kancelarii reprezentowali szereg klientów w sprawach o wysokiej wartości sporu, dotyczących regresów ubezpieczeniowych, w sporach z innymi ubezpieczycielami, dotyczących roszczeń majątkowych wynikających z umów ubezpieczenia.
  • Prawnicy Kancelarii dokonywali weryfikacji przedkładanych przez wykonawców dokumentów potwierdzających ubezpieczenie kontraktu pod względem ich zgodności z prawem polskim, wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Kontrakt, którego dotyczyło ubezpieczenie związany był z realizacją zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie drogi ekspresowej, a jego wartość opiewała na kwotę ponad 730 mln złotych.  
  • Prawnicy Kancelarii brali udział w projekcie dotyczącym wdrożenia płatności kartami Visa i Mastercard u Akceptantów należących do sieci akceptacji kart płatniczych budowanej przez partnera biznesowego agenta rozliczeniowego, co obejmowało również doradztwo podatkowe w zakresie kwalifikacji wysokości podatku VAT dla dokonywanych rozliczeń.

Na Państwa prośbę przedstawimy szczegółowy wykaz wszystkich projektów, w których braliśmy lub bierzemy udział włącznie z referencjami.