DISCLAIMER

Niniejsza wiadomość lub pliki do niej załączone, są objęte tajemnicą adwokacką, tajemnicą handlową, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób, do których wiadomość jest adresowana. Jeśli wiadomość otrzymałeś omyłkowo, prosimy zawiadom nadawcę wiadomości. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie możesz z niej korzystać w szczególności jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Po powiadomieniu nadawcy, prosimy o natychmiastowe usunięcie wiadomości z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest zabronione przez prawo. Wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Sam proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

This message or attached files are teh subject to legal secrecy, business secrecy, are confidential and intended only for the use of persons to whom the message is addressed. If you have received the message by mistake, please notify the sender of the message. If you are not the named addressee of this message, you may not use it, in particular, distribute, send or copy it. After notifying the sender, please delete the message from your computer immediately. If you are not the intended recipient of this message, please be advised that its disclosure, copying, transmission or taking any action in relation to the content of this message is prohibited by law.

Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check the message and attachments for viruses. The Law Firm is not liable for damages caused by any computer virus transmitted in this message. The e-mail sending process itself does not guarantee security. Therefore, the sender is not responsible for any errors and omissions in the content of this message that arose as a result of its transmission.