Nieruchomości i inwestycje

Zagadnienia prawne związane z rynkiem nieruchomości należą do kluczowych obszarów naszej praktyki. Zespół doświadczonych prawników oferuje Klientom kancelarii pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, przez procedury administracyjne i cywilnoprawne kwestie związane z robotami budowlanymi oraz ich odbiorem, aż po najem powierzchni użytkowych.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy współpracując z inwestorami (deweloperami realizującymi inwestycje mieszkaniowe i komercyjne), generalnymi wykonawcami oraz podwykonawcami. Znajomość praktyki funkcjonowania rynku nieruchomości, zrozumienie specyfiki procesu budowlanego oraz umiejętne postępowanie z organami administracji publicznej pozwalają nam kompleksowo ocenić sytuację naszego Klienta i wypracować najlepsze rozwiązania trafiające dokładnie w jego potrzeby.

Inwestycje komercyjne

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze projektów deweloperskich na rynku nieruchomości komercyjnych. Obsługujemy inwestorów, deweloperów, wykonawców na każdym etapie prowadzenia inwestycji. Przygotowujemy opiniujemy i negocjujemy umowy najmu powierzchni w centrach handlowych oraz w dedykowanych obiektach wynajmowanych na potrzeby największych sieci handlowych działających w Polsce. Reprezentujemy zarówno najemców jak i wynajmujących. Prowadzimy postępowania sądowe pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz między najemcami i wynajmującymi.

Inwestycje mieszkaniowe

Posiadamy istotne doświadczenie w kompleksowej obsłudze mieszkaniowych projektów deweloperskich. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej inwestorów, deweloperów oraz wykonawców na każdym etapie prowadzenia inwestycji. Przygotowujemy opiniujemy i negocjujemy kontrakty inwestycyjne, umowy nabycia nieruchomości, umowy z projektantami, umowy wykonawcze. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu deweloperów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zwłaszcza w procedurach regulowania stanu prawnego nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne, sieci przesyłowych wybudowanych przez deweloperów oraz uzyskiwaniem odszkodowań z tego tytułu.

Prawo budowlane i procedury

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji postanowień i uzgodnień niezbędnych w procesie budowlanym, w szczególności decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę. Doradzamy w sporach z organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno – budowlanej, w tym również na etapie sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo nieruchomości

Zajmujemy się prowadzeniem postępowań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz restytucją praw spadkobierców dawnych właścicieli. Doradzamy przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w sprawach związanych z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych w uzgadnianiem stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a także skomplikowanych postępowań wieczystoksięgowych związanych z podziałami nieruchomości i wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Doświadczenie projektowe

R

Doświadczenie w bieżącej obsłudze jednego z największych w Warszawie, realizowanego od podstaw, zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na zagospodarowaniu terenu, na którym zlokalizowane mają być między innymi budynki mieszkalne, apartamentowce, biurowce, tereny rekreacyjne i budynki hotelowe.

R

Doradztwo na rzecz inwestorów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, podziałów nieruchomości, prawa budowlanego, realizacji inwestycji, sprzedaży lokali.

R

Doświadczenie w stałej obsłudze i bieżącym doradztwie prawnym na rzecz grupy spółek deweloperskich realizujących szereg inwestycji mieszkaniowych na terenie całej Polski. Pełna obsługa prawna zarówno na etapie przygotowania inwestycji, ich realizacji, sprzedaży, komercjalizacji jak i prowadzenia sporów z wykonawcami.

R

Doradztwo na rzecz spółek z grupy kapitałowej prowadzącej działalność deweloperską w sprawach związanych z regulacją stanu prawnego sieci przesyłowych, wybudowanych przez prywatnych inwestorów w ramach realizacji jednych z największych projektów deweloperskich w Warszawie.

R

Doradztwo w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne.

R

Obsługa prawna prestiżowej inwestycji polegającej na budowie biurowca w Warszawie

R

Reprezentowanie najemców oraz wynajmujących przy zawieraniu umów najmu powierzchni w galeriach handlowych oraz w sporach sądowych w tym zakresie.

R

Bieżąca obsługa podmiotów prowadzących działalność handlową w kilkudziesięciu lokalizacjach w galeriach handlowych na terenie całej Polski.

R

Transakcje typu share deal dotyczące nabycia udziałów w spółkach prowadzących inwestycję polegającą na budowie galerii handlowej.

R

Doradztwo na etapie zawarcia umowy przedwstępnej nabycia udziałów w spółkach prowadzących powyższą inwestycję.

R

Kompleksowa analiza dotycząca kwestii związanych ze złożeniem przez organizacje ekologiczne odwołań od decyzji o środowiskowych, obejmującą m. in. ocenę skuteczności wniesionych odwołań, analizę dostępnych środków procesowych przysługujących wykonawcy, analizę wpływu zaistniałej sytuacji na procedurę pozyskania pozwolenia na budowę, analizę związanych z tym ryzyk kontraktowych oraz opracowanie strategii dalszego postępowania.

R

Sprawy sądowe związane z wzajemnymi roszczeniami stron procesu budowlanego. Spory dotyczą w szczególności roszczeń podwykonawców wobec generalnego wykonawcy oraz inwestora.

R

Reprezentowanie instytucji kultury w procesie związanym z rozliczeniem inwestycji budowlanej realizowanej przez spółkę z branży budowlanej. Skomplikowany proces, związany z realizacją wieloletniej inwestycji budowlanej o powierzchni ponad 27 tys. metrów kwadratowych.

R

Doświadczenie w negocjacjach dotyczących ostatecznego kształtu umowy zniesienia wspólności i wyodrębnienia lokali. Reprezentowanie strony w procesie sądowym dochodzenia roszczeń wobec inwestora o wartości ponad 5 mln złotych.

R

Badania stanów prawnych nieruchomości, przygotowywanie projektów wszelkich umów najmu powierzchni handlowych oraz umów sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, jak i ukończonych już inwestycji. Obsługa kilku tego rodzaju inwestycji, na terenie całego kraju, zarówno na etapie przygotowania nieruchomości do nabycia i komercjalizacji, jak i oddania do użytkowania.

R

Projekty due diligence z branży nieruchomości.

Na Państwa prośbę przedstawimy szczegółowy wykaz wszystkich projektów, w których braliśmy lub bierzemy udział włącznie z referencjami.