Postępowania sporne

Nawet najlepiej zaplanowany i zorganizowany biznes, może nie uchronić Państwa od sporów lub roszczeń drugiej strony. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, świadczymy pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów zarówno polubownie jak i w ostateczności na drodze sądowej. Wspólnie z Państwem potrafimy ocenić prawdopodobieństwo pojawienia się roszczeń zarówno w sferze biznesowej, jak i prawnej. Oceniamy zasadność Państwa roszczeń oraz roszczeń Państwa Partnerów biznesowych, wskazując różne scenariusze i strategie prowadzenia sporu. Wynikiem naszej pracy są rekomendacje najkorzystniejszych rozwiązań, ze wskazaniem możliwych do wystąpienia ryzyk. Zapewniamy efektywne wsparcie na etapie negocjacji, mediacji i wszelkich alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Dbamy o renomę i dobre imię naszych Klientów. Rekomendowane przez nas rozwiązania uwzględniają Państwa długoterminowe relacje z przeciwnikiem sporu, gdyż rozumiemy, jak ważne są wypracowane relacje biznesowe i możliwość późniejszej współpracy.

 

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami arbitrażowymi. Nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie, podparte znajomością realiów rynków, na których działają nasi Klienci, gwarantuje zrozumienie Państwa potrzeb i dążenie do satysfakcjonujących Państwa rozstrzygnięć. Sporządzamy wszelkie pisma procesowe, w tym pozwy i wnioski, środki odwoławcze (skargi, apelacje, zażalenia), skargi kasacyjne oraz pisma w toku postępowań. Nie boimy się zdecydowanych i odważnych działań. Oferujemy pomoc także na etapie już toczących się postępowań sądowych. Mamy ponadto świadomość, że uzyskanie prawomocnego wyroku jest dopiero pierwszym krokiem do sukcesu. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną również w zakresie windykacji roszczeń i odzyskiwania należności, z uwzględnieniem możliwości, jakie dają postępowania zabezpieczające, egzekucyjne oraz upadłościowe. Pomagamy skutecznie zabezpieczyć majątek i przyszłe roszczenia. Bogate doświadczenie prawników Kancelarii w tym obszarze pozwoliło nam wypracować metodykę i szereg skutecznych procedur pozwalających ułatwić i przyspieszyć windykację należności.

Roszczenia inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, w tym w szczególności spraw o zapłatę i miarkowanie kar umownych, zwrot zatrzymanego wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z uwagi na specjalizację branżową możemy pochwalić się największym doświadczeniem w licznych procesach sądowych reprezentując zarówno zamawiających, jak również generalnych wykonawców oraz podwykonawców w związku z rozliczeniem i zamknięciem procesu inwestycyjnego.

Roszczenia deweloperów, wynajmujących i najemców

Posiadamy istotne doświadczenie w prowadzeniu sporów pomiędzy najemcami a deweloperami obiektów komercyjnych oraz pomiędzy deweloperami a nabywcami mieszkań i lokali użytkowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach administracyjnych dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji i postanowień niezbędnych w procesie budowlanym, w szczególności decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę.

Obsługa sądowo-korporacyjna

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na rzecz podmiotów gospodarczych w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej. Doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi korporacyjnej spółek łączymy z wiedzą z innych dziedzin prawa oraz znajomością rynku lokalnego i specyfiki międzynarodowego obrotu gospodarczego. Świadczymy pomoc prawną, poczynając od rejestracji spółek, aż do reprezentowania spółek w toku postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego. Prowadzimy sprawy o uchylenie lub unieważnienie uchwał zarządu oraz organów nadzorczych spółek oraz sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki.

Sprawy rejestrowe, postępowania wieczystoksięgowe

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Reprezentujemy Klientów w skomplikowanych postępowaniach wieczystoksięgowych związanych choćby z podziałem nieruchomości, czy też wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego.

Roszczenia ubezpieczeniowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego, a w jego ramach reprezentacji zarówno ubezpieczycieli jak i poszkodowanych. Praktyka w tym zakresie obejmuje procesy o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w związku z wystąpieniem szkód rzeczowych i na osobie, a ponadto obsługę roszczeń regresowych.

Doświadczenie projektowe

R

Reprezentowaliśmy Klientów w sporach sądowych, których wartość przedmiotu sporu wynosiła nawet kilkanaście milionów złotych.

R

Prowadzimy postępowania z udziałem spółek prawa handlowego związanych z branżą energetyczną, lotniczą, kolejową, drogową i przetwórczą.

R

Bierzemy udział w sporach sądowych dotyczących roszczeń najemców oraz wynajmujących w związku z zawartymi umowami najmu powierzchni w galeriach handlowych.

R

Reprezentowaliśmy instytucję kultury w procesie związanym z rozliczeniem inwestycji budowlanej o pow. ponad 27 tys. metrów kwadratowych.

R

Reprezentujemy przed sądami firmy budowlane oraz wykonawców świadczących kompleksowe usługi w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

R

Prowadziliśmy postępowania na rzecz wiodących w Europie wytwórców i dostawców produktów i urządzeń małej architektury.

R

Braliśmy udział w sporach sądowych reprezentując największych Ubezpieczycieli w Polsce.

Na Państwa prośbę przedstawimy szczegółowy wykaz wszystkich projektów, w których braliśmy lub bierzemy udział włącznie z referencjami.