Sprawy korporacyjne

Jednym z istotnych obszarów działalności naszej Kancelarii jest obsługa korporacyjna przedsiębiorców. Doświadczeni prawnicy świadczą kompleksowe usługi obejmujące doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy zarówno dużym podmiotom, od wielu lat funkcjonującym na rynku, jak też osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie, mając na uwadze nie tylko formalnoprawne aspekty działalności, ale również biznesowe potrzeby naszych Klientów, których zrozumienie jest kluczowe dla profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w następujących obszarach:

Wybór formy prowadzenia działalności

Doradzamy naszym Klientom w procesie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do potrzeb i celów i obranych przez naszych Klientów. Prezentujemy Klientom wszelkie możliwości, wskazując na zalety i wady poszczególnych struktur, mając na względzie w szczególności aspekty organizacyjne i ekonomiczne, w tym charakterystyczne dla danego typu działalności obciążenia podatkowe.

Zakładanie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń

Przygotowujemy umowy i statuty spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych oraz wszelkie dokumenty korporacyjne i rejestrowe niezbędne do skutecznego utworzenia spółki. Opracowujemy dokumenty niezbędne do utworzenia fundacji i stowarzyszeń. Reprezentujemy Klientów przed sądami rejestrowymi, zarówno na etapie tworzenia, jak i wprowadzania zmian w spółkach i innych podmiotach podlagających wpisowi w rejestrach KRS.

Bieżąca obsługa organów spółek

Przygotowujemy dokumenty na zebrania wspólników spółek osobowych, zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych, zebrania zarządów i rad nadzorczych, jak również protokoły z obrad. Reprezentujemy naszych Klientów na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach w charakterze pełnomocników. Opracowujemy niezbędne opinie, występujemy na zebraniach w charakterze ekspertów.

Prowadzimy szkolenia dla członków organów spółek, obejmujących istotne formalnoprawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności w danej formie organizacyjnej, zwracając uwagę na szczególne obowiązki organów oraz wymogi korporacyjne obowiązujące przy zawieraniu niektórych umów lub podejmowaniu innych czynności, zarówno w obszarze stosunków wewnętrznych spółki, jak i w zakresie jej reprezentacji wobec podmiotów trzecich.

Dokumentacja korporacyjna

Opracowujemy dla naszych Klientów dokumentację związaną z prowadzoną działalnością, niezbędną z punktu widzenia przepisów prawa, jak również ułatwiającą sprawne funkcjonowanie organizacji, w tym związane z ładem korporacyjnym. Przygotowujemy w szczególności umowy spółek, ich zmiany, umowy wspólników, regulaminy wewnętrzne organów spółek, protokoły obrad, zgody korporacyjne, prowadzimy księgi udziałów, księgi akcyjne, księgi protokołów.

Zmiany w strukturach spółek

Przygotowujemy dokumenty obejmujące zmiany w organach spółek, w szczególności niezbędne uchwały i zgody. Reprezentujemy Klientów w toku rejestracji przedmiotowych zmian sądzie rejestrowym. Opracowujemy umowy z członkami organów, w tym umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie.

Łączenie, podział, przekształcenie

Kompleksowo i sprawnie przeprowadzamy procesy łączenia i podziału spółek oraz przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. We współpracy z doradcami podatkowymi doradzamy na etapie poprzedzającym planowaną restrukturyzację, przygotowujemy wszelkie dokumenty korporacyjne niezbędne do dokonania zmian i prowadzimy postępowanie przed sądem rejestrowym. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji, szkolimy członków organów spółek oraz ich pracowników pod kątem specyfiki prowadzenia działalności w nowej strukturze, przygotowujemy niezbędne informacje dla kontrahentów naszych Klientów, w celu usprawnienia kontynuowania działalności w nowej formie.

Likwidacja spółek

Pomagamy naszym Klientom w procesie likwidacji spółek lub kończenia ich działalności w inny sposób. Opracowujemy niezbędne dokumenty, prowadzimy postępowanie przed sądami rejestrowymi.

Nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji

Opiniujemy i przygotowujemy umowy zbycia i nabycia udziałów lub akcji spółek, w sposób najlepiej zabezpieczający interesy naszych Klientów. Doradzamy na etapie negocjowania umów. Przeprowadzamy poprzedzające zawarcie umowy badanie kondycji spółki, zarówno pod kątem prawnym, jak i finansowym.

Due diligence

We współpracy z biegłymi rewidentami oraz doradcami podatkowymi przeprowadzamy kompleksowe badania kondycji prawno-finansowej spółek, obejmujące w szczególności analizę dokumentacji korporacyjnej, handlowej, pracowniczej, analizę stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości i innych praw, analizę struktury udziałowej spółki oraz prowadzonych z jej udziałem postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Wskazujemy naszym Klientom na potencjalne ryzyka związane z planowaną transakcją oraz proponujemy rozwiązania mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszego Klienta.

Spory korporacyjne

Prowadzimy negocjacje mające na celu rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek oraz członkami organów spółek. Prowadzimy postępowania sądowe zmierzające do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowania mające na celu wyłączenie wspólnika ze spółki, jak również postępowania sądowe obejmujące dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów.

Dochodzenie roszczeń od członków zarządu

Reprezentujemy Klientów w toku postępowań obejmujących odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, odnajdując się zarówno w sytuacji procesowej dochodzących ochrony swoich praw wierzycieli spółki, jak również stając w obronie pozwanych członków zarządu.

Przykładowe doświadczenie projektowe

R

Stała bieżąca obsługa korporacyjna wszystkich rodzajów spółek osobowych i kapitałowych;

R

Kompleksowe przeprowadzenie procedury przekształcenia kilku spółek oraz dużej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową;

R

Przeprowadzenie połączenia kilku spółek;

R

Sprawne przeprowadzenie procesu tworzenia i rejestracji wielu spółek komandytowych wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej;

R

Due diligence przedsiębiorstw i spółek;

R

Przygotowanie umowy inwestycyjnej na potrzeby start up’u;

R

Przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów w spółce przez podmioty zagraniczne;

R

Tworzenie i rejestracja spółek celowych.